Nasze priorytety

AAA

MISJA

Nasi wychowankowie osiągają sukcesy i są bardzo dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji. Potrafią szanować siebie, innych i otaczającą przyrodę.

WIZJA

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom rozwój zdolności i zainteresowań,
 • tworzy warunki do wczesnego wspomagania – logoterapia,
 • poprzez zabawę i atrakcyjne metody pracy dziecko zdobywa umiejętności rozwiązywania problemów, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, poznawania otaczającej rzeczywistości,
 • przygotowuje dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami,
 • kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi wartościami uniwersalnymi takimi jak: prawda, dobro, piękno, przyjaźń,
 • rodzice są współautorami życia przedszkola.

KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI

 1. Stworzenie systemu strategicznego zarządzania placówką.
 2. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy poprzez wewnątrzprzedszkolny system zapewniania jakości.
 3. Promocja placówki w lokalnych mediach: gazeta, radio.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 1. Zapewnienie wysokiego poziomu pracy edukacyjnej placówki.
 2. Systemowe wspomaganie rozwoju zawodowego kadry.
 3. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
 4. Zapewnienie sprawnego, skutecznego kierowania placówką – wdrażanie procedur ułatwiających obieg informacji w placówce.
 5. Analiza skuteczności zarządzania.

OPIEKA, WYCHOWANIE, EDUKACJA

 1. Tworzenie warunków dających możliwość rozwoju każdego dziecka.
 2. Stworzenie jednolitego i spójnego systemu wychowawczo-opiekuńczego.
 3. Zapewnienie zestawu programów zapewniającego rozwój każdego dziecka, uwzględniającego zajęcia dodatkowe.
 4. Tworzenie warunków do rozwoju kreatywności dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności.
 5. Rodzice współdecydują w sprawach programu wychowawczego, programów autorskich, kierunków i zakresów działań.

KRYTERIA SUKCESU:

 • Radosne dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola.
 • Spełniona większość oczekiwań rodziców.
 • Dzieci potrafią samodzielnie rozwiązywać problemy.
 • Po rozpoczęciu nauki w szkole odnoszą sukcesy.
 • Rodzice są aktywni – włączają się w planowanie pracy przedszkola.
 • Nauczyciele awansują na kolejne stopnie.
 • Wychowankowie kochają swój kraj, region i miasto.
 • W ramach doskonalenia zawodowego nauczycielki odbywają szkolenia, warsztaty, kursy.
 • Przedszkole będzie promowane w środowisku lokalnym – gazeta przedszkolna: kwartalnik „Słoneczko”, Gminny Festiwal Piosenki i Tańca, Radio Andrychów, Nowiny Andrychowskie.
 • Rodzice będą uczestniczyć w zajęciach otwartych i spotkaniach integracyjnych.
 • Każda grupa wypracuje swoje zwyczaje, kodeks przedszkolaka.
 • Rada pedagogiczna będzie pracować metodami aktywnymi w ramach WDN włączając personel obsługi.
 • Dzieci znają swoje prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

PRAWA DZIECKA

 • Mam prawo nie tylko do egzystencji, ale do życia.
 • Mam prawo do własnej osobowości. Nie jestem niczyją własnością.
 • Mam prawo być równym każdej innej istocie ludzkiej bez względu na wiek.
 • Mam prawo oczekiwać szacunku.
 • Mam prawo być samym sobą, posiadać własną tożsamość.
 • Mam prawo wyrażać swoje myśli i uczucia, a także być wysłuchanym.
 • Mam prawo pytać „Dlaczego?” i otrzymywać odpowiedź.
 • Mam prawo być wychowywanym bez krzyku, lekceważenia czy poniżania.
 • Mam prawo dorastać w swoim własnym tempie i oczekiwać akceptacji dla tego tempa.
 • Mam prawo nie doznawać bólu fizycznego ze strony zagniewanych ludzi.
 • Mam prawo być kochany taki, jaki jestem.
 • Mam prawo, pod rozważnym kierunkiem, do myślenia we własnym imieniu i do podejmowania decyzji.
 • Mam prawo do odpowiedzialności za siebie.
 • Mam prawo do odczuwania radości, szczęścia, smutku, opuszczenia, złości i bólu.
 • Mam prawo do wygrywania.
 • Mam prawo troszczyć się i być przedmiotem troski, wychowywać i być wychowywanym, dawać i otrzymywać.
 • Mam prawo kształtować swoje własne przekonania, wierzenia i normy.
 • Mam prawo do wolności.