Statut

AAA

SPIS TREŚCI

Rozdział I – Postanowienia wstępne

Rozdział II – Cele i zadania Przedszkola

Rozdział III – Organy Przedszkola i ich kompetencje

Rozdział IV – Organizacja Przedszkola

Rozdział V – Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

Rozdział VI – Wychowankowie Przedszkola i ich rodzice

Rozdział VII – Ceremoniał

Rozdział VIII – Rozwiązywanie sporów

Rozdział IX – Rekrutacja do Przedszkola

Rozdział X – Postanowienia końcowe