Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Andrychów na rok szkolny 2018/2019

AAA

Dzieci które będą kontynuować wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Ich rodzice składają w okresie od 14.02.2018 r. do 21.02.2018 r. Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do innego przedszkola.

Jeżeli rodzic decyduje się na zmianę przedszkola do którego obecnie uczęszcza dziecko to nie składa w nim deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko natomiast, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W razie nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola, w dotychczasowym nie będzie dla niego zarezerwowanego miejsca.

Rekrutacja do przedszkoli dotyczy dzieci urodzonych w latach 2012-2015 zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów.

Dzieci urodzone w 2016 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci, po ukończeniu przez nie 2,5 lat mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli od 1 września 2018 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Andrychów mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli od 1 września 2018 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego firmy VULCAN na wolne miejsca w:

1. Przedszkolu nr 1 w Andrychowie.

2. Przedszkolu nr 2 w Andrychowie.

3. Przedszkolu nr 3 w Andrychowie.

4. Przedszkolu nr 4 w Andrychowie.

5. Przedszkolu nr 5 w Andrychowie.

6. Oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie.

7. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie.

8. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.

9. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu.

10. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach.

11. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku

12. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach.

13. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Bolęcinie.

Zapisy do przedszkola

Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow. System elektroniczny dostępny będzie dla rodziców w terminach wskazanych w tabeli poniżej.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują Wniosek o przyjęcie kandydata.

Osoby niemające możliwości skorzystania z tej formy zapisu mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie kandydata odręcznie na druku dostępnym w każdym przedszkolu.

Dziecko może zostać zapisane do nie więcej niż trzech przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej preferowanych.

Wniosek, niezależnie od sposobu jego wypełnienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych składa się tyko raz, w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 16.03.2018 r w godzinach pracy przedszkola. Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna w dniu 09.04.2018 r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola.

Rodzic zakwalifikowanego kandydata składa w przedszkolu, w postaci pisemnego oświadczenia, wolę przyjęcia do przedszkola. Niezłożenie woli przyjęcia w terminie do dnia 13.04.2018 r. spowoduje skreślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

18.04.2018 r. przedszkole podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Jeżeli, po zakończeniu rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami, ogłasza rekrutację uzupełniającą.

Dostępność elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców na stronie –

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Zapisy dzieci do przedszkola

01.03.2018 r. godz. 6:30

16.03.2018 r. godz. 17:00

2.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

9.04.2018 r. godz. 6:30

13.04.2018 r. godz. 17:00

3.

Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

18.04.2018 r. godz. 6:30

20.04.2018 r. godz. 17:00

W przypadku ogłoszenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

4.

Zapisy dzieci do przedszkola

23.04.2018 r. godz. 06:30

27.04.2018 r. godz. 17:00

5.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

11.05.2018 r. godz. 06:30

16.05.2018 r. godz. 17:00

9.

Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

18.05.2018 r. godz. 06:30

25.05.2018 r. godz. 17:00

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:

Terminy zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Andrychowa Nr 38/18 z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Dokumenty składa się w godzinach pracy przedszkola.

L.p.

Czynności postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

01.03.2018 r.-16.03.2018 r.

23.04.2018 r. – 27.04.2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

19.03.2018 r. – 23.03.2018 r.

30.04.2018 r. – 08.05.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

09.04.2018 r.

11.05.2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

09.04.2018 r. – 13.04.2018 r.

11.05.2018 r. -

16.05.2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18.04.2018 r.

18.05.2018 r.

Kryteria naboru do przedszkoli zostały określone:

- na pierwszy etap rekrutacyjny w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.):

Kryterium

Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie

Punkty

Kryteria główneWielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności kandydata

50

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

50

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

50

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

50

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

50

Samotne wychowanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

50

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860)

50

- na drugi etap rekrutacyjny w uchwale NR XXXI-323-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Andrychów:

Lp.

Kryterium

Ilość punktów

Dokument potwierdzający kryterium

1.

Wiek dziecka: 6 lub 5 lat

20

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

2.

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło, lub studiują w systemie stacjonarnym lub wykonują rolniczą/ pozarolniczą działalność gospodarczą

5

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

3.

Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce (przedszkolu / zespole szkół samorządowych)

4

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

4.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

3

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

5.

Kandydat zamieszkuje w obwodzie zespołu szkół samorządowych w skład którego wchodzi przedszkole

2

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

6.

Dziecko, którego rodzice /opiekunowie prawni mieszkają na terenie Gminy Andrychów i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Wadowicach

1

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych