Schowek01

Świetlica

AAA

Godziny pracy świetlicy szkolnej

codziennie do 7:00 - 16:00

Wychowawcy:

mgr Iwona Droździk

mgr Agnieszka Wawro


Świetlica szkolna znajduje się w części B budynku szkoły. Składa się ona z trzech sal: sali do nauki i zajęć wyrównawczych, sali do zabaw i gier dydaktycznych oraz komputerowych, sali do relaksu i wypoczynku. Jest ona funkcjonalnym i nowocześnie urządzonym wnętrzem w ramach programu rządowego szkolne miejsce zabaw "Radosna szkoła".
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji. W trakcie przebywania w świetlicy dzieci mają czas na zajęcia plastyczne, techniczne, komputerowe, czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne, a także czas na odrabianie lekcji i pomoc w wyrównywaniu braków programowych. Nasza świetlica jest zawsze pięknie ozdobiona pracami, które wykonują własnoręcznie uczniowie.

W świetlicy dzieci korzystają z różnych pomocy dydaktycznych, gier i zabawek np. z chusty animacyjnej, klocków konstrukcyjnych itp. W świetlicy organizujemy różne konkursy tematyczne. Dużym zainteresowaniem cieszą się konkursy plastyczne. Wiele konkursów organizowanych jest przy współudziale Biblioteki Miejskiej w Andrychowie np. konkurs plastyczny „ Zaprojektuj okładkę swojej ulubionej książki”, gdzie uczestnikom zostały wręczone skromne upominki. Corocznie organizujemy konkurs przyrodniczy „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” . Koło Łowieckie „Rogacz” zapoznaje dzieci ze specyfiką pracy leśnika. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” organizujemy wraz z Biblioteką Miejską w Andrychowie cykl spotkań z osobami pełniącymi różne funkcje społeczne np. z pracownikiem Straży Miejskiej w Andrychowie, panią Elżbietą Drzazgą. Świetlica bawi i uczy. Bierze udział w różnych projektach organizowanych na terenie szkoły, między innymi zajęcia otwarte na temat : Sieroctwo społeczne i eurosieroctwo z zaproszonym gościem, pracownikiem OPS w Andrychowie panią mgr Barbarą Sordyl.


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W ROCZYNACH

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.


Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.
Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
" stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
" dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
" rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
" propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
" wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
" kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, podnoszenie kultury życia codziennego,
" niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac domowych),
" rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi
i problemowymi.

II. Założenia organizacyjne.


1. Świetlica jest czynna w godz. 7.00 – 15.00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor szkoły.
3. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska i mogą one w razie potrzeby ulegać zmianie.
4. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania ich po skończonych zajęciach.
W razie nieprzestrzegania ustaleń zawartych w pkt. 4 przez rodziców dzieci uczęszczających świetlicy szkolnej, wychowawca świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły może zastosować wobec nich następujące kary:
a/ upomnienie dyrektora,
b/ skreślenie dziecka z listy uczestników świetlicy.
5. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie naszej szkoły, których rodzice wypełnią kwestionariusz zgłoszenia dziecka do świetlicy.
6. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy.
7. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje religii oraz uczniowie skierowani na zajęcia świetlicowe z przyczyn znanych dyrekcji szkoły.
8. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych szkoły i pomocy Rady Rodziców mi. pieniądze na nagrody.
9. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.


1. Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego planu pracy opiekuńczo - wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców świetlicy na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny ze Statutem i Planem Wychowawczym Szkoły.
2. Bezpośredni nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
3. Wychowawca świetlicy odpowiada za rzetelne realizowanie planu pracy świetlicy oraz za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
4. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają wychowawca świetlicy oraz rodzice w kwestionariuszu zgłoszenia.
5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy przez rodziców (opiekunów prawnych) na piśmie.
6. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.


1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.
3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
4. Organizowanie wycieczek i spacerów.
5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem .

V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.


Wychowanek jest zobowiązany do;
o Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy
o Przestrzegania zasad współżycia w grupie
o Współpracy w procesie wychowania
o Pomagania słabszym
o Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy
o Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie

Wychowanek ma prawo do:
o Właściwie zorganizowanej opieki
o Życzliwego traktowania
o Swobodnego wyrażania myśli i przekonań
o Opieki wychowawczej.
o Poszanowania godności osobistej.
o Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

VI. Kary i nagrody wobec wychowanków


Nagrody:
Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:
" pochwały ustnej,
" pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
" nagrody rzeczowej,
" dyplomu.

Kary:
Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

" upomnienie ustne,
" ostrzeżenie w obecności grupy,
" pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym
" zachowaniu,
" wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania,
" skreślenie z listy wychowanków świetlicy,
" rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy
" będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony
" lub uszkodzony sprzęt.

VII. Dokumentacja świetlicy:


W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

1.Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka.
2. Regulamin Świetlicy Szkolnej.
3. Roczny Plan Pracy opiekuńczo-wychowawczej.
4. Miesięczny harmonogram zajęć.
5. Rozkład dnia pracy świetlicy
6.Dzienniki zajęć.
7. Zeszyt obecności uczniów.
8.Sprawozdania semestralne dotyczące działalności świetlicy szkolnej


foto: I. Droździk, V. Obłonczek

Schowek02Schowek03Schowek04Schowek05Schowek06Schowek07Schowek08Schowek09Schowek10Schowek11DSCF1489IMG 0006IMG 0011PICT2445PICT2479PICT2481PICT2482IMG 0036IMG 0067IMG 0068IMG 0069IMG 0070

Zobacz również